تبلیغات

                                                     اساس نامه

1-     اصل وبنیان برنامه های كانون فرهنگی دلدادگان مهدی(عج) مطابق با احكام اسلام ناب محمدی است.

 

2-     تمامی اعزای كانون پایبند به قوانین وضع شده جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

 

3-     شورای مركزی كانون فرهنگی دلدادگان مهدی متشكل از 5نفرهستند كه این افراد به تمامی بندهای این اساس نامه متعهد میباشند.

 

4-   فعالیتهای این كانون میتواند فرهنگی تربیتی، فرهنگی ورزشی ، فرهنگی اجتمایی ، فرهنگی سیاسی ، فرهنگی هنری  وهرآنچه كه پیشوند فرهنگی برای آن قابل تعریف شود قرار بگیرد.

 

5-   برای این كانون حصار مكانی وزمانی تعریف نشده واین كانون میتواند با همكاری وكسب مجوز از مراكز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هركدام از شهرها وروستا های كشور وحتی خارج از كشور فعالیت كند.

 

6-   تمامی برنامه های كانون فرهنگی دلدادگان مهدی (عج) متاثر و هم سو با فرامین بزرگ مرجع شیعیان جهان حضرت امام علی خامنه ای( مد ظله العالی) خواهد بود ودر كلیه فعالیتهای كانون فرامین ایشان بر دیگر امور، اولویت خواهد داشت.

 

7-   كانون فرهنگی دلدادگان موظف است با به كار گیری روشهای جدید  ، نشاط آور ومطابق با تكلونوژی های روز، برای شناساندن وگسترش اسلام ناب محمدی وفرهنگ شیعی به جهانیان وخصوصا جوانان تلاش وبرنامه ریزی كند.

 

8-     كانون فرهنگی دلدادگان مهدی بایستی ازطریق برنامه ریزی های فرهنگی  با رسومات ناپسند ، خرافه ها وشبهه افكنی ها مقابله كند.

 

9-     مقابله هوشیارانه ومجدانه برعلیه تهاجم فرهنگی استكبار در دستور كار كانون قرار دارد.

 

10-  هیچكدام از فعالیتهای كانون نباید با قوانین ومقرارات حكومتی جمهوری اسلامی ایران  تعارض داشته باشد.

 

11- برنامه های كانون نباید موجب آزار و نا رضایتی وسلب آسایش مردم واخلال در زندگی آنان شود .

 

12- هریك از اعضای كانون كه برخلاف بندهای این اساسنامه عمل كند از كانون اخراج ودر صورت وجود شاكی مطابق با قوانین مجازات اسلامی وضع شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با وی رفتار میشود.