تبلیغات
www.deldadegan.org - اعضای کانون دلدادگان مهدی (عج)

شورای مرکزی :

مهدی صفری (مسئول کانون)

مریم ابوالحسینی (مسئول واحد خواهران)

ستار مریخ (شورای مرکزی)

محمد کاظم فاخری(شورای مرکزی)

کاظم مشیری(شورای مرکزی)

علی مریخ( شورای مرکزی)

 داوطلبین مجمع عمومی تاکنون:

مجید یوسفی -  جواد محبی - خداکرم مریخ - یوسف مشیری-  رضا رنجبر- مجتبی زیبنده و ...

 داوطلبین واحد نوجوانان تا کنون:

محمد امین فاطمی - محمد رنجبر - امیر عباسی - علی پاینده - کاظم محبی - امیر رحمانی - حمید رحمانی- محمد نادری - سید محمد موسوی و ...


www.deldadegan.org

وبگاه کانون دلدادگان